CZ | EN
2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

příběhyaktuální ročník soutěževýsledkypravidlakontaktgalerie
1. Registrace fotografií a kreseb/ilustrací do soutěže
Soutěže Věda fotogenická 2023 se mohou účastnit pouze zaměstnanci pracovišť Akademie věd České republiky (a to i na částečný úvazek). Každý/á soutěžící může přihlásit maximálně 3 fotografie do hlavní fotografické kategorie, dále maximálně 3 fotografie do vedlejší kategorie “Věda praktická i nepraktická” a 2 kresby či ilustrace do speciální kategorie „Kresba a ilustrace“, tj. celkem maximálně 6 fotografií a 2 kresby/ilustrace. 

Hlavní kategorie Věda fotogenická: představuje fotografie s vědeckou tematikou – zachycují objekty a procesy vědeckého poznání, části živé a neživé přírody, jevy či činnosti související s prací zaměstnanců a zaměstnankyň pracovišť AV ČR. Jak vypadají přístroje, které vědečtí pracovníci používají k výzkumu a jak vypadají samotné objekty, které jsou předmětem vědeckého bádání? Z této kategorie porota vybere fotografie na výstavu a do kalendáře AV ČR. Soutěžní snímek může přihlásit pouze autor/ka fotografie. Fotografie v této kategorii nesmí být starší dvou let a není povoleno zasílat fotografie, které byly již dříve využity v kalendářích vědeckých institucí.

Vedlejší kategorie Věda praktická i nepraktická: toto do značné míry otevřené téma vybízí ke kreativnímu a nekonvenčnímu pojetí, které je v rámci vedlejší kategorie žádoucí. Soutěžící se například mohou zaměřit na dokumentaci svého vědeckého přístupu v řešení praktických otázek v běžném životě nebo poukázat na originální vědecké řešení, které je důvtipné či nikoliv. Z této kategorie porota vybere fotografie na výstavu. Soutěžní snímek může přihlásit pouze sám autor fotografie. Stáří soutěžní fotografie není omezeno.

Speciální kategorie Kresba a ilustrace: do této kategorie může každý/á účastník/účastnice zaslat maximálně 2 kresby/ilustrace s vědeckou tematikou (v rozsahu odpovídajícím hlavní soutěžní kategorii). V rámci kategorie Kresba a ilustrace musí být patrné, že dílo autor vyhotovil kresební nebo malířskou technikou vlastnoručně a má charakter ruční kresby. Soutěžní kresbu/ilustraci může přihlásit pouze její autor/ka.

Soutěž bude probíhat od 2. května do 16. června 2023. Fotografie a kresby/ilustrace je nutno přihlásit pomocí online formuláře na stránkách www.vedafotogenicka.cz, kde účastník uvede své jméno a příjmení, e-mailovou adresu a název svého pracoviště. Každý soutěžní příspěvek musí být označen příznačným názvem a popiskem. Příspěvky musí mít formát buď čtvercový, nebo s poměrem stran 3 : 2, v rozlišení minimálně 2000 pixelů na kratší stranu.
Organizátoři soutěže si vyhrazují právo vyloučit příspěvky, které nesplňují zaměření soutěže, jakož i příspěvky, které nevyhovují níže uvedeným parametrům, nebo příspěvky, jež jsou obsahově v rozporu s českou legislativou.

2. Výběr soutěžních fotografií
Do semifinále postoupí přibližně 50 fotografií a kreseb, podle výběru odborné poroty ve složení:

MgA. Barbora Bálková
výtvarná umělkyně a fotografka

Mgr. Viktor Černoch
novinář

Mgr. Petr Jan Juračka
hydrobiolog a fotograf přírody

Mgr. Michael Komm, Ph.D.
fotograf a místopředseda spolku Fórum Věda žije!

MgA. Barbara Líznerová
restaurátorka fotografií a popularizátorka vědy

PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA
členka Akademické rady AV ČR

Ing. Veronika Souralová
fotografka a ředitelka  Czech Photo Centre

Porota si vyhrazuje právo k případnému přeřazování fotografií mezi kategoriemi.

Autoři a autorky budou o postupu přihlášené fotografie do semifinále informováni prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedli v přihlášce do soutěže, a to nejpozději do 30. září 2023. Galerie semifinálových fotografií bude zveřejněna na webových stránkách fotosoutěže.

Odborná porota následně ze semifinálových fotografií vybere 12 snímků pro oficiální kalendář AV ČR pro rok 2024 a 30 fotografií pro výstavu, která se uskuteční na podzim 2023. Porota dále vybere a určí pořadí 3 nejlepších snímků v hlavní kategorii a po 3 fotografiích ve vedlejší kategorii. Ocení také nejlepší fotografii za každou vědní oblast. Na facebookové stránce Akademie věd ČR se bude konat online hlasování o nejlepší fotografii ročníku dle veřejnosti, a dále veřejné online hlasování v kategorii Kresba a ilustrace na instagramovém Profilu projektu. Výsledek online hlasování obou kategorií bude zveřejněn na vernisáži i na webových stránkách soutěže a autor/ka vítězné fotografie i kresby/ilustrace obdrží cenu.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny na slavnostní vernisáži a nejlepší fotografie budou odměněny hodnotnými cenami. V případě nepřítomnosti oceněného autora na slavnostním vyhlášení výsledků budou ceny předány na základě oboustranné dohody autora s organizátory fotosoutěže. 

Ceny udělené porotou v hlavní kategorii:
1. místo – věcná cena v hodnotě do 5000 Kč a roční předplatné časopisu Živa
2. místo – věcná cena v hodnotě do 4000 Kč a roční předplatné časopisu Živa
3. místo – věcná cena v hodnotě do 3000 Kč a roční předplatné časopisu Živa

+ nejlepší fotografie za I. VO – věcná cena v hodnotě do 3000 Kč
+ nejlepší fotografie za II. VO – věcná cena v hodnotě do 3000 Kč
+ nejlepší fotografie za III. VO – věcná cena v hodnotě do 3000 Kč


Ceny udělené porotou ve vedlejších kategoriích:
1. místo – věcná cena v hodnotě do 5000 Kč
2. místo – věcná cena v hodnotě do 4000 Kč
3. místo – věcná cena v hodnotě do 3000 Kč

Ceny udělené ve speciálních kategoriích:
Cena Akademické rady AV ČR – věcná cena v hodnotě 3000 Kč
Cena pro vítěze online hlasování na Instagramu Věda fotogenická (kresba/ilustrace) – věcná cena v hodnotě 2000 Kč
Cena pro vítěze online hlasování na Facebooku AV ČR (foto) – věcná cena v hodnotě 1000 Kč

3. Právní ustanovení
Účastník Vědy fotogenické 2023 (dále jen „soutěžící“) přihlášením soutěžního příspěvku do Soutěže zároveň čestně prohlašuje, že je autorem přihlašovaného soutěžního příspěvku a že je tedy oprávněn s tímto soutěžním příspěvkem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon), s tímto autorským dílem plně nakládat a udělit pořadateli Soutěže souhlas s jeho užitím v rozsahu odpovídajícím účelu, obsahu a cílům Vědy fotogenické 2023, zejména k propagaci vědy a výzkumu a Akademie věd a jejích pracovišť. Příspěvek nesmí porušovat autorská a osobnostní práva třetích osob. Soutěžící přihlášením soutěžního příspěvku do Soutěže uděluje pořadateli zároveň nevýhradní souhlas (licenci) k bezplatnému užití soutěžního příspěvku, a to všemi známými způsoby, v tuzemsku i zahraničí, bez omezení množství, po celou dobu trvání autorských majetkových práv ke svému dílu. Pořadatel je zejména na základě tohoto souhlasu oprávněn soutěžní příspěvek zveřejnit a sdělovat jej veřejnosti v nehmotné podobě ve smyslu ustanovení § 18 a násl. autorského zákona, včetně zpřístupňování soutěžního příspěvku takovým způsobem, že kdokoli k němu může mít přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (ustanovení § 18 odst. 2 autorského zákona), jakož i rozmnožováním soutěžního příspěvku k tomu účelu v neomezeném rozsahu jeho vydáním, tzn. rozšiřováním ve smyslu ustanovení § 14 autorského zákona v periodické či neperiodické publikaci, a to v jakémkoli rozsahu (nákladu), jakož i rozmnožováním ve smyslu ustanovení § 13 autorského zákona v neomezeném rozsahu za účelem takového vydání (rozšiřování) a soutěžní příspěvek vystavovat. Pořadatel je oprávněn udělit licenci k užití soutěžního příspěvku bez dalšího ve stejném rozsahu i třetím osobám. 

Soutěžící přihlášením soutěžního příspěvku do Soutěže dále čestně prohlašuje, že pokud zachytil na soutěžním příspěvku podobu jakékoli osoby tak, že je z ní možno určit její totožnost, získal souhlas takto zobrazené osoby k zachycení její podoby v rámci soutěžního příspěvku a k rozmnožování a šíření její podoby způsoby zde uvedenými. Soutěžící dále prohlašuje, že také má řádně vypořádány nároky třetích osob týkající se práv na ochranu osobnosti, osobních údajů a majetku v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zák. č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorským zákonem) a zák. č. 110/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o zpracování osobních údajů). Soutěžící přihlášením soutěžního příspěvku potvrzuje, že souhlasí bez výhrad s podmínkami uvedenými v těchto pravidlech Soutěže Věda fotogenická 2023.


09.05. 2023